නාමාවලිය

ප්‍රධාන කාර්යාලය

තක්සේරු මන්දිරය

# 748, මරදාන පාර, කොළඹ 10, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන: 011 269 4381/2, ෆැක්ස්: 011 269 4383
ඊ- තැපෑල: valdept.sec@gmail.com 

ප්‍රධාන තක්සේරුකරු

පී පී ඩී එස් මුතුකුමාරණ මහත්මිය

# 748, මරදාන පාර, කොළඹ 10, ශ්‍රී ලංකාව

සෘජු දුරකථනය: 011 269 5533  / පොදු : 011 269 4381/2  / ෆැක්ස්: 011 269 4383

ඊ තැපෑලcv@valuationdept.gov.lk  

අතිරේක ප්‍රධාන තක්සේරුකරු

ඒ එස් ඩබ්ලිව් කේ නානායක්කාර මහතා

# 748, මරදාන පාර, කොළඹ 10, ශ්‍රී ලංකාව

සෘජු දුරකථනය: 011 269 3658  / පොදු : 011 269 4381/2  / ෆැක්ස්: 011 269 4383

ඊ තැපෑල: valdept.sec@gmail.com

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන තක්සේරුකරු

ජී ඩී සෙනෙවිරත්න මහතා

# 748, මරදාන පාර, කොළඹ 10, ශ්‍රී ලංකාව
සෘජු දුරකථනය: 011 267 6761, පොදු: 011 269 4381/2, ෆැක්ස්: 011 269 4383
ඊ තැපෑල: valdept.sec@gmail.com 

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන තක්සේරුකරු

එම් එල් එස් තාරංගා මහත්මිය

# 748, මරදාන පාර, කොළඹ 10, ශ්‍රී ලංකාව

සෘජු දුරකථනය: 011 267 6762, පොදු: 011 269 4381/2, ෆැක්ස්: 011 269 4383

ඊ තැපෑල: valdept.corese@gmail.com 

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන තක්සේරුකරු

ඒ සී ජයසිංහ මහත්මිය

# 748, මරදාන පාර, කොළඹ 10, ශ්‍රී ලංකාව

සෘජු දුරකථනය:: 011 267 6443, පොදු: 011 269 4381/2, ෆැක්ස්: 011 269 4383

ඊ තැපෑල: valdept.sdc@gmail.com 

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන තක්සේරුකරු

ඩබ්ලිව් සී ඊ පෙරේරා මහත්මිය

# 748, මරදාන පාර, කොළඹ 10, ශ්‍රී ලංකාව

සෘජු දුරකථනය: 011 269 3543, පොදු: 011 269 4381/2, ෆැක්ස්: 011 269 4383

ඊ තැපෑල: valdept.ict@gmail.com 

ලේකම් අංශය

ප්‍රධාන ලිපිකරුආර් ඩී එන් රාජකරුණ මිය

# 748, මරදාන පාර, කොළඹ 10, ශ්‍රී ලංකාව

පොදු: 011 269 4381/2, ෆැක්ස්: 011 269 4383

ඊ තැපෑල: valdept.sec@gmail.com 

පරිපාලන අංශය

පරිපාලන නිලධාරී - ලක්ෂ්මන් පාලිත කරුණසේකර මහතා

පරිපාලන නිලධාරී - මුදිතා කේ. ඉලංගසිංහ මහත්මිය

ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර - මිරෝෂ් නවරත්න මහතා

නො.748, මරදාන පාර, කොළඹ 10, ශ්‍රී ලංකාව

සෘජු: 011 269 2349, පොදු: 011 269 4381/2, ෆැක්ස්: 011 269 4383,                   

විද්‍යුත් තැපෑල: valdept.adm@gmail.com

මූල්‍ය අංශය

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී - පී. ඒ.තිලකරත්න මහතා

ගණකාධිකාරී - කේ.කේ.එම්.බී.පී. වීරසිංහ

ප්‍රධාන ලිපිකරු - එන්.එල්.එන්.ප්‍රියංෂිකා මිය

නො.748, මරදාන පාර, කොළඹ 10, ශ්‍රී ලංකාව

සෘජු: 011-268 8350, පොදු: 011 269 4381/2, ෆැක්ස්: 011 269 4383,               

විද්‍යුත් තැපෑල: valdept.acctsec@gmail.com

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක - ඩබ්ලිව්.ඒ.සරෝජිනී මහත්මිය

ප්‍රධාන ලිපිකරු - පී.කේ.ජේ.ෆොන්සේකා මහතා

නො.748, මරදාන පාර, කොළඹ 10, ශ්‍රී ලංකාව

සෘජු: 011-266 9311, පොදු: 011 269 4381/2, ෆැක්ස්: 011 269 4383,          

විද්‍යුත් තැපෑල: valdept.acctsec@gmail.com

නීතිමය අංශය

නීති නිලධාරී - ඩී.එල් විතරණ මිය

ප්‍රධාන ලිපිකරු - එස්.ඒ.කේ.සී.කුමාරි මිය

නො.70/2, YMBA ගොඩනැගිල්ල, 02 වන මහල, බොරැල්ල,කොළඹ 08, ශ්‍රී ලංකාව

සෘජු: 011 268 3972 (LO), 011 268 2264 (CC), පොදු: 011 269 4381/2,

ෆැක්ස්:0112694383,              විද්‍යුත්තැපෑල: valdept.legalsec@gmail.com

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශය

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන තක්සේරුකරු IV - ඩබ්ලිව්. සී.ඊ.පෙරේරා මිය

ප්‍රධාන ලිපිකරු - එම්.ඩී.හිරුනි මිය

නො.748, මරදාන පාර, කොළඹ 10, ශ්‍රී ලංකාව

සෘජු: 011 269 3543,පොදු: 011 269 4381/2, ෆැක්ස්: 011 269 4383,            

විද්‍යුත් තැපෑල: valdept.ict@gmail.com

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන තක්සේරුකරු II - එම්.එල්.එස්.තාරංගා මහත්මිය

ප්‍රධාන ලිපිකරු - එච්.එම්.බුද්ධික මහතා

නො.748, මරදාන පාර, කොළඹ 10, ශ්‍රී ලංකාව

සෘජු: 011 267 6762, පොදු: 011 269 4381/2, ෆැක්ස්: 011 269 4383            

විද්‍යුත් තැපෑල: valdept.corsec@gmail.com

නිපුණතා සංවර්ධන අංශය

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන තක්සේරුකරු III - ඒ.සී.ජයසිංහ මහත්මිය

ප්‍රධාන ලිපිකරු - අශෝක බී.ගමගේ මහතා

නො.748, මරදාන පාර, කොළඹ 10, ශ්‍රී ලංකාව

සෘජු: 011 267 6443,පොදු: 011 269 4381/2, ෆැක්ස්: 011 269 4383,                

විද්‍යුත් තැපෑල: valdept.sdc@gmail.com

මහ කොළඹ පළාත් කාර්යාලය

පළාත් තක්සේරුකරු - තමරා අධිකාරම් මිය

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු I - ආර්.පී.ආර්.අයි.මයුරවංශ මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු II - සුජාතා පෙරේරා මහත්මිය

03 වන මහල, නො.748, මරදාන පාර, කොළඹ 10, ශ්‍රී ලංකාව

සෘජු: 011 267 4477 (RV), 011 267 4478 (DV) පොදු: 011 269 4381/2, ෆැක්ස්: 011 269 4383,               

විද්‍යුත් තැපෑල: valdept.metro@gmail.com

බටහිර මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලය

පළාත් තක්සේරුකරු - එල්.ජේ.ඩී.කේ. සිල්වා මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු I - ඩී.ජී. ආනන්ද ජයලාල් මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු II - එච්.එච්.ජී. ප්‍රේමසිරි මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු III - ඒ.පී.ඩබ්ලිව මනම්පෙරි මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු IV - ආර්.ආර්.ඩී. රූපසිංහ මිය

02 වන මහල, නො. 748, මරදාන පාර, කොළඹ 10, ශ්‍රී ලංකාව

සෘජු: 011 269 8688 (RV), 011 269 5905 (DV) පොදු: 011 269 4381/2, ෆැක්ස්: 011 269 4383,            

විද්‍යුත් තැපෑල: valdept.west.central@gmail.com

බටහිර උතුරු පළාත් කාර්යාලය

පළාත් තක්සේරුකරු

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු I - යූ එම් බී සෝමලතා මිය

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු II  - ඩබ්ලිව් ඒ එම් කුමාරි මිය

# 19, මේරි බිසෝ පාර, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාව

සෘජු: 033 222 1064 (RV), 033 222 3869 (DV) පොදු: 033 222 3869, ෆැක්ස්: 033 222 1064,

විද්යුත් තැපෑල: valdept.west.north@gmail.com 

බටහිර දකුණු පළාත් කාර්යාලය

පළාත් තක්සේරුකරු - ජේ බෝගහවත්ත මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු I - යූ ඒ ඩබ් පෙරේරා මහත්මිය

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු II  - ඩී එම් එම් ජී පොඩිබන්ඩා මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු III  - කේ කේ එල් රාජකරුණ මහතා

# 195/5/1/1, ගාලු පාර, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාව

සෘජු: 034 222 2643 (RV), 034 222 2665 (DV) පොදු: 034 222 2665, ෆැක්ස්: 034 222 2643,

විද්යුත් තැපෑල: valdept.west.south@gmail.com 

දකුණු පළාත් කාර්යාලය - මාතර

පළාත් තක්සේරුකරු - 

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු I - එස් එම් අබේවික්‍රම මෙනවිය

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු II  - එච් ජේ අතුල නිසාඩ් මහතා

එච් ජී පී එම් ගොඩනැගිල්ල, කොටුවෙගොඩ, මාතර, ශ්‍රී ලංකාව

සෘජු041 222 2612 (RV), 041 222 3016 (DV) පොදු: 041 222 3016, ෆැක්ස්: 041 222 2612,

විද්යුත් තැපෑල: valdept.southen@gmail.com 

දකුණු පළාත් කාර්යාලය - හම්බන්තොට

පළාත් තක්සේරුකරු - කේ ආර් එන් ජයවර්ධන මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු I - ඩී ඒ රත්නායක මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු II  - එච් ඩබ්ලිව් ජයරත්න මහතා

# 177/A/1/1, තංගල්ල පාර, අම්බලන්තොට, ශ්‍රී ලංකාව

සෘජු047 222 5612 (RV), 047 222 5612 (DV) පොදු : 047 222 5612, ෆැක්ස් : 047 222 5612,

විද්යුත් තැපෑල: valdept.southen.sub@gmail.com 

දකුණු පළාත් කාර්යාලය - ගාල්ල

පළාත් තක්සේරුකරු - බී ඒ ආර් එන් ප්‍රනාන්දු මිය

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු I - ටී ඒ නන්දන මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු II  - ඩබ්ලිව් ජයසිංහ මහතා

# 41A/2/1, ශ්‍රී දේවමිත්ත මාවතචීන කොරටුව, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාව

සෘජු091 222 2612 (RV), 091 222 2612 (DV) පොදු : 091 222 2612, ෆැක්ස් : 091 222 2612,

විද්යුත් තැපෑල: valdept.southen.galle@gmail.com 

මධ්‍යම I පළාත් කාර්යාලය

ළාත් තක්සේරුකරු - කේ කේ ජී යූ බණ්ඩාරා මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු I - පී ජී අයි විමලාවීර මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු II - එච් ඒ වී එස් ඉන්ද්‍රජිත් මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු III - එම් එම් ආර් මැණිකේ මහත්මිය

# 79/2/1, යටිනුවර, මහනුවර, ශ්‍රී ලංකාව

ඍජු: 081 222 2559 (RV), 081 222 2559 (DV) පොදු: 081 222 2559,ෆැක්ස්: 081 222 2556,

විද්‍යුත් තැපෑල: valdept.central1@gmail.com

මධ්‍යම II පළාත් කාර්යාලය

පළාත් තක්සේරුකරු - අනුරාධ සෙනෙවිරත්න මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු I - යූ ජී එන් සෝමචන්ද්‍ර මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු II - ආර් එම් රත්නායක මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු III - ඩබ්ලිව් එම් එස් කේ වලිසුන්දර මහතා

# 16 එච්, ධර්මශෝක මාවත, මහනුවර, ශ්‍රී ලංකාව

ඍජු: 081 221 1165 (RV), 081 221 1166 (DV) පොදු: 081 221 1166, ෆැක්ස්: 081 221 1167,

විද්‍යුත් තැපෑල: valdept.central2@gmail.com

සබරගමුව පළාත් කාර්යාලය

පළාත් තක්සේරුකරු - ජී එස් පද්මසිරි මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු I - ආර් ජී ආර් කේ රණතුංග මහතා

# 602/6, කොළඹ පාර, නව නගරය, රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාව

ඍජු: 045 222 6845 (RV), 045 222 6985 (DV) පොදු: 045 222 6985, ෆැක්ස්: 045 222 6845,

විද්‍යුත් තැපෑල: valdept.sabaragamuwa@gmail.com

උතුරු බටහිර පළාත් කාර්යාලය

පළාත් තක්සේරුකරු - ජී එස් විජේවර්ධන මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු I - එච් ඒ එච් කුමාරි මිය

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු II - 

04 වන මහල, සෙලාන් බැංකු ගොඩනැගිල්ල, කොළඹ පාර, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාව

ඍජු: 037 222 5280 (RV), 037 222 4178 (DV) පොදු/ෆැක්ස්: 037 222 4178,

විද්‍යුත් තැපෑල: valdept.north.west@gmail.com

ඌව පළාත් කාර්යාලය

පළාත් තක්සේරුකරු - ඩී එම් කේ එස් බී දිසනායක මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු I - ආර් එච් එල් සී දිසනායක මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු II - ඊ පී පී ජයරත්න මහතා

කච්චේරි කම්ප්ලෙක්ස්, බදුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව

ඍජු: 055 222 2486 (RV), 055 222 4153 (DV) පොදු: 055 222 4153, ෆැක්ස්: 055 222 2486,

විද්‍යුත් තැපෑල: valdept.uva@gmail.com

 

උතුරු මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලය

පළාත් තක්සේරුකරු - ඩී ඩී එස් එස් දම්පේ මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු I - එම් එම් එස් මනතුංග මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු II - එල් එන් එස් ප්‍රනාන්දු මහතා

01 වන මහල, නව වෙළඳපල සංකීර්ණය, අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාව

ඍජු: 025 223 4035 (RV), 025 223 4036 (DV)  පොදු/ෆැක්ස්: 025 223 4036,

විද්‍යුත් තැපෑල: valdept.north.central@gmail.com

උතුරු පළාත් කාර්යාලය

පළාත් තක්සේරුකරු - එස් ජෙගනාදන් මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු I - 

# 124/21, එන් එච් ඩී ලේකම් කාර්යාලය, මහනුවර පාර, යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව

ඍජු: 021 222 2077 (RV), 021 222 4957 (DV)  පොදු: 021 222 4957, ෆැක්ස්: 021 222 2077,

විද්‍යුත් තැපෑල: valdept.northern@hotmail.com

නැගෙනහිර පළාත් කාර්යාලය

පළාත් තක්සේරුකරු - ඒ පී ජී චන්ද්‍රරත්න මහතා

දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු I - එම් එල් එම් සිද්දික් මහතා

නො.30, කොලෙට් පාර, මඩකලපුව, ශ්‍රී ලංකාව

ඍජු: 065 222 3469 (RV), 065 222 3469 (DV) පොදු: 065 222 3469, ෆැක්ස්: 065 222 3469,

විද්‍යුත් තැපෑල: valdept.estern@gmail.com

CHIEF VALUER
ADDITIONAL CHIEF VALUER
DEPUTY CHIEF VALUER I - Ms. W.C.E. Perera
DEPUTY CHIEF VALUER II - Ms. M.L.S. Tharanga
DEPUTY CHIEF VALUER III - Mr. Anuradha Senevirathne
DEPUTY CHIEF VALUER IV - Ms. A.V.S.T.K. Adhikaram
DEPUTY CHIEF VALUER V - Ms. A.C. Jayasingha
DEPUTY CHIEF VALUER VI - Mr. K.K.G.U. Bandara
DEPUTY CHIEF VALUER VII - Mr. D.D.S. Dampe
DEPUTY CHIEF VALUER VIII - Mr. L..J.D.K. Silva
Regional Valuer - Colombo Metro I
Regional Valuer - Colombo Metro II
Regional Valuer - Western Central I
Regional Valuer - Western Central II
Regional Valuer - Western North
Regional Valuer - Western South
Regional Valuer - Southern Matara
Regional Valuer - Southern Hambanthota
Regional Valuer - Southern Galle
Regional Valuer - Central I
Regional Valuer - Central II
Regional Valuer - Sabaragamuwa
Regional Valuer - North Western
Regional Valuer - UVA
Regional Valuer - Kegalle
Regional Valuer - North Central
Regional Valuer - Northern I
Regional Valuer - Northern II
Regional Valuer - Eastern
Director Administration
Administration Officer I
Administration Officer II
Chief Accountant
Chief Internal Auditor