ඉතිහාස සිදුවීම්

විවෘත කිරීමේ උත්සව
 1. Gampaha Office - 2009
  Gampaha Office - 2009
 2. Gampaha Office - Computer Cluster - 2009
  Gampaha Office - Computer Cluster - 2009
 3. Gampaha Office - 2009
  Gampaha Office - 2009
 4. Gampaha Office - 2009
  Gampaha Office - 2009
 5. Gampaha Office - 2009
  Gampaha Office - 2009
 1. Galle Office - 2019
  Galle Office - 2019
 2. Galle Office - 2019
  Galle Office - 2019
 3. Galle Office - 2019
  Galle Office - 2019
 4. Galle Office - 2019
  Galle Office - 2019
 5. Galle Office - 2019
  Galle Office - 2019
කාලින සිදුවීම්
 1. Planting Tress - Gampaha Office - 2013
  Planting Tress - Gampaha Office - 2013
 2. Planting Trees - Gampaha Office - 2013
  Planting Trees - Gampaha Office - 2013
 3. Wesak Festival - Gampaha Office - 2011
  Wesak Festival - Gampaha Office - 2011
 4. 01st January - Gampaha Office 2018
  01st January - Gampaha Office 2018
 5. 01st January -Gampaha Office - 2018
  01st January -Gampaha Office - 2018