පොදු සිදුවීම්

ක්‍රිකට් තරගය – ගම්පහ මහා නගර සභා ක්‍රීඩාංගණය – 2012