පොදු සිදුවීම්

ක්‍රිකට් තරගය – ගම්පහ මහා නගර සභා ක්‍රීඩාංගණය – 2012
 1. Winning Trophy - Batticaloa Team
  Winning Trophy - Batticaloa Team
 2. End Movements
  End Movements
 3. Cheering Movements
  Cheering Movements
 4. Comments Table
  Comments Table
 5. Runners Up - Kandy Team
  Runners Up - Kandy Team
 6. Spectators
  Spectators