සාමාන්‍ය සේවා


01. අංක 16 එච්, ධර්මශෝක මාවත, මහනුවර

දුර: 081 221 1165 / 081 221 1166, ෆැක්ස්: 081 221 1167, විද්යුත් තැපෑල: valdept.central2@gmail.com 

02.
 අංක 322, පුස්සදේව පාර, කතරගම (ජනාධිපති පාසල පිටුපස) 
දුර: 047 222 5612, ෆැක්ස්: 047 222 5612, විද්යුත් තැපෑල: valdept.southen.sub@gmail.com 

තව දුරටත් කියවන්න .... බාගත කිරීමේ මෙනුව යටතේ අයදුම්පත් බලන්න
ඔබටත්
  • විධායක රැස්වීම්
  • ආයතනික පුහුණු වැඩමුළු
  • සම්මන්ත්‍රණ
  • ව්‍යාපාර රැස්වීම්
  • දේශන
පැවැත්වීමට පහසුකම් අවශ්‍යයද ?
  • මල්ටිමීඩියා පහසුකම්
  • වායු සමීකරණ පහසුකම්
  • ශබ්දවාහිනී පහසුකම්
පැය 4 ක් සඳහා රු.12,500.00
පැය 8 ක් සඳහා රු.20,000.00

රජයේ තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව
මධ්‍යම II පළාත් කාර්යාලය සහ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
16 එච්, ධර්මාශෝක මාවත, මහනුවර  TP:081 221 1166
වෙන්කිරීම් සඳහා
තක්සේරු මන්දිරය ,නො 748, මරදාන පාර, කොළඹ 10
TP:011 269 4381/82 Ext:206 / 011 269 2349  email: deptofval@gmail.com
https://www.valuationdept.gov.lk