සාමාන්‍ය සේවා


01. අංක 16 එච්, ධර්මශෝක මාවත, මහනුවර

දුර: 081 221 1165 / 081 221 1166, ෆැක්ස්: 081 221 1167, විද්යුත් තැපෑල: valdept.central2@gmail.com 

02.
 අංක 322, පුස්සදේව පාර, කතරගම (ජනාධිපති පාසල පිටුපස) 
දුර: 047 222 5612, ෆැක්ස්: 047 222 5612, විද්යුත් තැපෑල: valdept.southen.sub@gmail.com 

තව දුරටත් කියවන්න .... බාගත කිරීමේ මෙනුව යටතේ අයදුම්පත් බලන්න
Sample Description - නිර්මාණය කරමින් පවතී