ආයතනික ව්‍යුහය

 • CV – ප්‍රධාන තක්සේරුකරු
 • ACV – අතිරේක ප්‍රධාන තක්සේරුකරු
 • DCV – නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන තක්සේරුකරු
 • CA – ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
 • CIA – ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
 • RV – පළාත් තක්සේරුකරු
 • DV – දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු
 • LO – නීති නිලධාරී
 • ADV – සහකාර දිස්ත්‍රික් තක්සේරුකරු
 • AO – පරිපාලන නිලධාරී
 • PMAS – රාජ්‍ය කළමනාකරණ පරිපාලන සේවය
 • OES – කාර්යාල සේවක සේවය
 • DO – සංවර්ධන නිලධාරී
 • BA – අයවැය සහකාර
 • DEO – දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රියාකරු
 • BK – බංගලාව භාරකරු
 • CM – කොළඹ මෙට්රෝ කලාපය
 • WC – බටහිර මධ්‍යම කලාපය
 • WN – බටහිර උතුරු කලාපය
 • WS – බටහිර දකුණු කලාපය
 • CI – මධ්‍යම I කලාපය
 • CII – මධ්‍යම II කලාපය
 • NW – වයඹ කලාපය
 • SG – සබරගමුව කලාපය
 • NC – උතුරු මැද කලාපය
 • SR – දකුණු කලාපය
 • SUB – දකුණු කලාපීය උප කාර්යාලය
 • Uva – ඌව කලාපය
 • NR -උතුරු කලාපය
 • ETR – නැගෙනහිර කලාපය
 • ICT – Iසන්නිවේදනය හා තාක්‍ෂණය