අපේ ඉතිහාසය

අපේ ඉතිහාසය….

1815 දී බිතාන්‍ය පාලනය පිහිටුවීම තුළින් රට තුළ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ, ඉඩම් පරිහරණයේ සහ ඉඩම්වල හිමිකාරිත්වයේ රටාවේ වෙනස්කම් සිදුවිය. රාජ්‍යයට කරන ලද සේවාවන් සඳහා ඉඩම් සඳහා මුදල් ගෙවීම් වෙනුවට සහ නියාමනය කිරීම සඳහා කාලයාගේ ඇවෑමෙන් නීති සම්පාදනය කරන ලදී.

ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීම, ඔප්පු ලියාපදිංචි කිරීම, සහ “සන්නස්” ඉඩම් නැවත ආරම්භ කිරීම, ඉඩම් මායිම්වල අර්ථ දැක්වීම, ඔටුන්න හිමි ඉඩම් විකිණීම සහ බදු දීම යනාදියද සිදුකර ඇත.

රජයේ දේපළ පිළිබඳ වාර්ෂික තක්සේරුව, නාගරික ප්‍රදේශවල නිශ්චල දේපල තක්සේරු කිරීම සහ වෙනත් ඉඩම් තක්සේරු කිරීම් සඳහා සහ සහභාගී වීම සඳහා පළාත් පාලන මණ්ඩලයක් 1921 ජුනි 01 දින පිහිටුවන ලදී.

රජයේ තක්සේරුකරු සහ ඔහුගේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ප්‍රතිපාදන පළාත් පාලන මණ්ඩලය යටතේ සහ 1923 දී රජයේ තක්සේරුකරු තනතුර යටතේ ප්‍රතිපාදන සපයන ලද අතර, රජයේ දේපල තක්සේරු කිරීම, වතු බදු තක්සේරු කිරීම්, ප්‍රාදේශීය ඉඩම් බදු සඳහා පළාත් පාලන ආයතන අත්පත් කර ගැනීම සහ තක්සේරු කිරීම කරන ලදී..

රජයේ තක්සේරුකරු පත් කිරීමත් සමඟ, තක්සේරුකරණයේ ආකාරය සහ අන්තර්ගතය සිවිල් සේවා පරිපාලන තක්සේරුකරණයේ සිට වෘත්තීය තක්සේරුවක් දක්වා වෙනස් විය. වැඩ පරිමාව වැඩිවීමත් සමඟ 1926 දී රජයේ සහකාර තක්සේරුකරුවෙකු පත් කරන ලදී.

දෙපාර්තමේන්තුව මහා භාණ්ඩාගාරය සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම සහ මහා භාණ්ඩාගාරයේ තක්සේරු අංශය නිර්මාණය කිරීම සහ තක්සේරුකරුගේ තනතුර රජයේ තක්සේරුකරු ලෙස වෙනස් කිරීම 1933 ඔක්තෝබර් 01 දී සිදුකරන ලදි.

1932 මාර්තු මාසයේදී සාමාන්‍ය භාණ්ඩාගාරයේ තක්සේරු අංශය භාරව රජයේ තක්සේරුකරු / තක්සේරුකරු ලෙස ජේ. ජී. මෝර්ලි මහතා පත් කරන ලද අතර, 1933 ඔක්තෝබර් 18 දින සිට ඒ. ජී. බී. විටේකර් මහතා පත් කරන ලදී.

1939 වන විට රජය වෙනුවෙන් තක්සේරුකරණ කටයුතු සිදුකරන සංවිධාන දෙකක් තිබුණි. එනම් භාණ්ඩාගාරයේ තක්සේරු අංශය සහ පළාත් පාලන තක්සේරුකරුවන්ගේ දෙපාර්තමේන්තුවය.

අනතුරුව තවත් පියවරක් ලෙස, 1939 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී එම ඒකක දෙක ඒකාබද්ධ කොට භාර නිලධාරියෙකු පත් කරන ලදී. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කපිතාන් ඊ. ජී. ඊස්ට්මන් ප්‍රධාන තක්සේරුකරු ලෙස නව දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානියා බවට පත් විය.

දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු ‘සාමාන්‍ය තක්සේරු අංශය’ සහ ‘වරිපනම් තක්සේරු  අංශය’ ලෙස අංශ දෙකක් පිහිටුවා ඇති අතර සෑම අංශයක්ම සහකාර තක්සේරුකරුවෙකු භාරව කටයුතු කර ඇත.

කපිතාන් ඊ. ජී. ඊස්ට්මන් මහතා 1946 ජුනි 30 වන දින ප්‍රධාන තක්සේරුකරු ධුරයෙන් ඉවත් වූ අතර සී. ස්ටීවර්ඩ් ඔර් මහතා ප්‍රධාන තක්සේරුකරු ලෙස පත් කරන ලදී.

ස්ටීවර්ඩ් ඔර් මහතා ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසු, 1948 පෙබරවාරි 01 දින ලාංකික පලමු ප්‍රධාන තක්සේරුකරු ලෙස පී.එච්.වික්‍රමසිංහ මහතා පත්විය. තක්සේරු ක්‍ෂේත්‍රයේ වෘත්තීයභාවය සැලකිල්ලට ගනිමින් ඔහුගේ පාලන කාලය තුළ ‘තක්සේරුකරණ ඩිප්ලෝමාව’, ලංකා කාර්මික විද්‍යාලයේ ආරම්භ විය.

මහාචාර්ය කැල්ඩෝගේ උපදෙස් පරිදි දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ‘ධන බද්ද’ හඳුන්වාදීමත්, ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථා පනත යටතේ පෙට්‍රල් පිරවුම්හල් භාර ගැනීමත් සමඟ දෙපාර්තමේන්තුවට විශාල වැඩ බරක් ඇති වූ අතර කාර්ය මණ්ඩලය 1948 දී 83 සිට 1967 දී 222 දක්වා වැඩි කිරීමත් සමඟම එය  සාර්ථකව නිම කිරිමට උපකාරී විය.

ප්‍රධාන තක්සේරුකරු තනතුරට ඩී.පී.පී.අබේගුණවර්ධන මහතා පත් කිරීම 1967 දී සිදුකරන ලද අතර, දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රගති පාලන ක්‍රමය ඔහු විසින් ප්‍රථම වරට හඳුන්වා දෙන ලද අතර, සිංහල මාධ්‍යයේ තාක්ෂණික ඩිප්ලෝමාව තක්සේරු පාඨමාලාව ලංකා කාර්මික විද්‍යාලයෙන් ආරම්භ විය.

1970 මහ මැතිවරණයෙන් පසු ඉඩම් අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතට පත් කරන ලදී.

අබේගුණවර්ධන මහතා 1971 දී ප්‍රධාන තක්සේරුකරු තනතුරෙන් විශ්‍රාම ගත් අතර කේ.එස්.පී.ඩී.ප්‍රනාන්දු මහතා පත් කරන තෙක් කෙටි කාලයක් සඳහා ප්‍රධාන තක්සේරුකරු ලෙස කටයුතු කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් එල්. ඕ.ද.සිල්වා මහතාට භාර දීමෙන් පසුව ප්‍රධාන තක්සේරුකරු ලෙස කේ.එස්.පී.ඩී.ප්‍රනාන්දු මහතා 1974 අගෝස්තු 1 වන දින පත්කරන ලදි.

1974 දී දෙපාර්තමේන්තුව සිය කාර්යාලය තැනින් තැනට මාරු කිරීම නැවැත්වූ අතර අංක 748, මරදානා පාර, කොළඹ 10 හි පිහිටුවා ඇති “තක්සේරු මන්දිරය” තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය බවට පත්විය.

B.Sc. Degree in Estate Management & Valuation, which is the professional course of study for valuers, started in 1972 at the University of Colombo and thereafter at The Vidyodaya University (now University of Sri Jayewardenepura), taking the field of valuation more-towards professionalism.

Institute of Valuers Act No: 23 conceded in the Parliament in 1975 and establishment of The Institute of Valuers of Sri Lanka took place in 1979. As the Institute of Valuers Of Sri Lanka came in to existence, professionals in the field of valuation became members of a dignified institution. Our predecessors, gone through a history of more than 85 years, have with their profound knowledge and expertise, left for us an esteem professional institution in the public sector maintaining traditions and high standards in valuation and estate management. Methodology built up with dedication, proper decorum and professionalism indicate to us how we could best conduct ourselves to provide services as professional valuers with dignity and of highest order, in order to reach professional perfection in a world governed by advanced technology.

Decentralization of work of the Department commenced with setting up of District Offices at Jaffna, Kalutara and Regional Offices at Badulla, Kandy originally, later expanding wings with setting up a district office at Batticaloa and regional offices at Matara, Kurunegala and Gampaha, latest advancement being setting up regional offices at Ratnapura and Anuradhapura in the year 2006.

During the tenure of Mr. B L Ariyatillake as the Chief Valuer from 1980 to 1991, introduction of a new Departmental Circular took place to enhance the Progress Control System, with the view of computerization of work of the department and, appointment of a committee took place in view of introducing a Service Minute for Sri Lanka Valuation Service.

The department handled the major share of valuations subjective to privatization of Government owned business enterprises, during Mr. Ariyatillake’s tenure, since 1988.

From 1991 to 1996 Mr. S N Wijepala held the office, as the Chief Valuer. His contribution to the department was eminent even as the Deputy Chief Valuer since 1983 and his major concerns were to establish a separate service for Valuers and to develop the Progress Control System further in order to achieve professional excellence.

Mr. H R De Silva took office as Chief Valuer in 1996 and continued till 2006 and during his tenure, The Service Minute of Sri Lanka Valuation Service was approved and implemented with effect from 01.01.1998.

The Chief Valuer post was elevated to the status of Director General. The total cadre of professional staff increased from 261 to 311, whilst the basic recruitment level to the department elevated to degree level and presently only the holders of B.Sc. (Special) Estate Management & Valuation are recruited to the department.

On the day 03rd April 2006, Mr. P W Senaratne, B.Sc. Hon Estate Management & Valuation, FRICS took office as the Chief Valuer, making the history becoming the first Sri Lankan qualified Chief Valuer, who has set-up a broad vision ‘VISION 2012’.

With the view of opening up new employment opportunities in the field of Valuation for the Estate Management & Valuation graduates, the approved professional cadre of the Department was increased from 311 to 438. Further with the motive of synchronizing the Valuation service with the advancements in Information & Communication Technology, established Local Area Networks in all regional offices as an initial step.  Also in view of providing a better working environment for the staff, Head Office premise and Colombo based Skills Development Centre were modified to the modern standards deviating from traditional office. In view of Skills Development, three storied modern training centre was set-up in Kandy.

The Vision 2012 Co-operative Plan has been set out after having come to understand the problem in the present system of operation, through past experiences and case studies. This mass Co-operate Plan has been launched officially with effect from 01st January 2007 purposing effective and collective exercise for the period ending up on 31st December 2011, aiming following to achieve professional excellence par with global standards.

  • Professional integrity through excellence in knowledge
  • Motivation through development of skills
  • Prompt service through implementation of modern technology
  • Dignity of labour through lifelong learning and performance appraisal
  • Efficiency through dedication