ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති

මහ කොළඹ පළාත් කාර්යාලය

නිර්මාණය කරමින් පවතී

බටහිර මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලය

නිර්මාණය කරමින් පවතී

බටහිර උතුරු පළාත් කාර්යාලය

නිර්මාණය කරමින් පවතී

බටහිර දකුණු පළාත් කාර්යාලය

නිර්මාණය කරමින් පවතී

දකුණු I පළාත් කාර්යාලය

නිර්මාණය කරමින් පවතී

දකුණු II පළාත් කාර්යාලය

නිර්මාණය කරමින් පවතී

මධ්‍යම I පළාත් කාර්යාලය

නිර්මාණය කරමින් පවතී

මධ්‍යම II පළාත් කාර්යාලය

නිර්මාණය කරමින් පවතී

සබරගමුව පළාත් කාර්යාලය

නිර්මාණය කරමින් පවතී

උතුරු බටහිර පළාත් කාර්යාලය

නිර්මාණය කරමින් පවතී

ඌව පළාත් කාර්යාලය

නිර්මාණය කරමින් පවතී

උතුරු මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලය

නිර්මාණය කරමින් පවතී

උතුරු පළාත් කාර්යාලය

නිර්මාණය කරමින් පවතී

නැගෙනහිර පළාත් කාර්යාලය

නිර්මාණය කරමින් පවතී