அடைவு

HEAD OFFICE

Valuation House

# 748, Maradana Road, Colombo 10, Sri Lanka

Telephone: 011 269 4381/2, Fax: 011 269 4383
email: valdept.sec@gmail.com  

CHIEF VALUER

Ms P D D S Muthukumarana

# 748, Maradana Road, Colombo 10, Sri Lanka

Hot: 011 269 5533  / Gen: 011 269 4381/2  / Fax: 011 269 4383

email: cv@valuationdept.gov.lk  

ADDITIONAL CHIEF VALUER

Mr. A S W K Nanayakkara

# 748, Maradana Road, Colombo 10, Sri Lanka

Hot: 011 269 3658, Gen: 011 269 4381/2, Fax: 011 269 4383

email: valdept.sec@gmail.com 

DEPUTY CHIEF VALUER

Mr G D Senevirathne

# 748, Maradana Road, Colombo 10, Sri Lanka

Hot: 011 267 6761, Gen: 011 269 4381/2, Fax: 011 269 4383

email: valdept.sec@gmail.com 

(Western Central Regional Office, Colombo Metropolitan Regional Office, Western North Regional Office, Western South Regional Office)

DEPUTY CHIEF VALUER

Mrs M L S Tharanga

# 748, Maradana Road, Colombo 10, Sri Lanka

Hot: 011 267 6762, Gen: 011 269 4381/2, Fax: 011 269 4383

email: valdept.corese@gmail.com 

(North Central Regional Office, Northern Jaffna Regional Office, Northern Vavuniya Regional Office, North Western Regional Office, Rating Valuation, Research & Development)

DEPUTY CHIEF VALUER

Mrs A C Jayasinghe

# 748, Maradana Road, Colombo 10, Sri Lanka

Hot: 011 267 6443, Gen: 011 269 4381/2, Fax: 011 269 4383

email: valdept.sdc@gmail.com 

(Central I Regional Office, Central II Regional Office, Eastern Regional Office, Assets Valuation, Skill Development Center)

DEPUTY CHIEF VALUER

Mrs W C E Perera

# 748, Maradana Road, Colombo 10, Sri Lanka

Hot: 011 269 3543, Gen: 011 269 4381/2, Fax: 011 269 4383

email: valdept.ict@gmail.com 

(Southern Galle Regional Office, Southern Matara Regional Office, Southern Hambantota Regional Office, Sabaragamuwa Regional Office, Uwa Regional Office, ICT Division, Special Projects)

SECRETARIAT DIVISION

Chief Clerk - Mrs R D N Rajakaruna

# 748, Maradana Road, Colombo 10, Sri Lanka

Gen: 011 269 4381/2, Fax: 011 269 4383

email: valdept.sec@gmail.com 

ADMINISTRATION DIVISION

Administration Officer - Mr Lakshman Palitha Karunasekara

Administration Officer - Mrs Muditha K Illangasinghe

Chief Management Assitant - Mr Mirosh Nawarathna

# 748, Maradana Road, Colombo 10, Sri Lanka

Hot: 011 269 2349, Gen: 011 269 4381/2, Fax: 011 269 4383,

email: valdept.adm@gmail.com 

FINANCE DIVISION

Chief Accountant - Mr P A Thilakarathna

Accountant - Ms K M B P Weerasingha

Chief Clerk - Mrs.N.L.N.Priyanshika

# 748, Maradana Road, Colombo 10, Sri Lanka

Hot: 011-268 8350, Gen: 011 269 4381/2, Fax: 011 269 4383,

email: valdept.acctsec@gmail.com  

INTERNAL AUDIT DIVISION

Chief Internal Auditor - Mrs W A Sarojini

Chief Clerk - Mr P K J Fonseka

# 748, Maradana Road, Colombo 10, Sri Lanka

Hot: 011-266 9311, Gen: 011 269 4381/2, Fax: 011 269 4383,

email:  valdept.acctsec@gmail.com    

LEGAL DIVISION

Legal Officer - Mrs D L Vitharana

Chief Clerk - Mrs S A K C Kumari

# 70/2, YMBA Building, 02nd Floor, Borella Colombo 08, Sri Lanka

Hot: 011 268 3972 (LO), 011 268 2264 (CC), Gen: 011 269 4381/2, Fax: 011 269 4383,

email: valdept.legalsec@gmail.com  

ICT DIVIDION

Deputy Chief Valuer IV - Mrs W C E Perera

Chief Clerk - Mrs M D Hiruni

# 748, Maradana Road, Colombo 10, Sri Lanka

Hot: 011 269 3543, Gen: 011 269 4381/2, Fax: 011 269 4383,

email: valdept.ict@gmail.com 

RESEARCH & DEVELOPMENT DIVISION

Deputy Chief Valuer II - Mrs M L S Tharanga

Chief Clerk - Mr H M Buddike

# 748, Maradana Road, Colombo 10, Sri Lanka

Hot: 011 267 6762, Gen: 011 269 4381/2, Fax: 011 269 4383

email: valdept.corsec@gmail.com  

SKILL DEVELOPMENT DIVISION

Deputy Chief Valuer III - Mrs A C Jayasinghe

Chief Clerk - Mr Ashoka B Gamage

# 748, Maradana Road, Colombo 10, Sri Lanka

Hot: 011 267 6443, Gen: 011 269 4381/2, Fax: 011 269 4383,

email: valdept.sdc@gmail.com 

COLOMBO METROPOLITAN REGIONAL OFFICE

Regional Valuer - Mrs Thamara Adikaram

District Valuer I - Mr R P R I Mayurawansha

District Valuer II  - Mrs Sujatha Perera

03rd Floor, # 748, Maradana Road, Colombo 10, Sri Lanka

Hot: 011 267 4477 (RV), 011 267 4478 (DV) Gen: 011 269 4381/2, Fax: 011 269 4383,

email: valdept.metro@gmail.com 

WESTERN CENTRAL 1 REGIONAL OFFICE

Regional Valuer - Mr L J D K Silva

District Valuer I - Mr D G Ananda Jayalal

District Valuer II  - Mr H H G Premasiri

District Valuer III - Mr A P W Manamperi

District Valuer IV  - Ms R A D W Rupasingha

02nd Floor, # 748, Maradana Road, Colombo 10, Sri Lanka

Hot: 011 269 8688 (RV), 011 269 5905 (DV) Gen: 011 269 4381/2, Fax: 011 269 4383,

email: valdept.west.central@gmail.com 

WESTERN CENTRAL 2 REGIONAL OFFICE

Regional Valuer - Mr L J D K Silva

District Valuer I - Mr D G Ananda Jayalal

District Valuer II  - Mr H H G Premasiri

District Valuer III - Mr A P W Manamperi

District Valuer IV  - Ms R A D W Rupasingha

02nd Floor, # 748, Maradana Road, Colombo 10, Sri Lanka

Hot: 011 269 8688 (RV), 011 269 5905 (DV) Gen: 011 269 4381/2, Fax: 011 269 4383,

email: valdept.west.central@gmail.com 

WESTERN NORTH REGIONAL OFFICE

Regional Valuer - Mr.P.G.I.Wimalaweera      

District Valuer I - Mrs U M B Somalatha 

District Valuer II  - Mrs W A M Kumari

# 19, Queen Mary's Road, Gampaha, Sri Lanka

Hot: 033 222 1064 (RV), 033 222 3869 (DV) Gen: 033 222 3869, Fax: 033 222 1064,

email: valdept.west.north@gmail.com 

WESTERN SOUTH REGIONAL OFFICE

Regional Valuer - Mr J Bogahawatte

District Valuer I - Mrs U A W Perera 

District Valuer II  - MR D M M G Podibanda

District Valuer III  - MR K K L Rajakaruna

# 195/5/1/1, Galle Road, Kaluthara, Sri Lanka

Hot: 034 222 2643 (RV), 034 222 2665 (DV) Gen: 034 222 2665, Fax: 034 222 2643,

email: valdept.west.south@gmail.com 

SOUTHERN REGIONAL OFFICE - MATARA

Regional Valuer - 

District Valuer I - Miss S M Abeywickrama

District Valuer II  - Mr H J Athula Nisad

H G P M Building, Kotuwegoda, Matara , Sri Lanka

Hot: 041 222 3016 (RV), 041 222 2612 (DV) Gen / Fax: 041 222 3016,

email: valdept.southen@gmail.com 

SOUTHERN REGIONAL OFFICE - HAMBANTHOTA

Regional Valuer - Mrs. B A R N Fernando

District Valuer I - Mr D A Rathnayake

District Valuer II  - Mr H W Jayarathna

# 177/A/1/1, Tangalle Road, Malpettawa, Ambalanthota, Sri Lanka

Hot: 047 222 5612 (RV), 047 222 5612 (DV) Gen: 047 222 5612, Fax: 047 222 5612,

email: valdept.southen.sub@gmail.com 

SOUTHERN REGIONAL OFFICE - GALLE

Regional Valuer - Mrs. B A R N Fernando

District Valuer I - Mr.T A Nandana

District Valuer II  - Mr.W Jayasinghe

# 41 A 2/1, Sri Dewamiththa Mawatha, Chinakoratuwa, Galle, Sri Lanka

Hot: 091 222 2612 (RV), 091 222 2612 (DV) Gen: 091 222 2612, Fax: 091 222 2612,

email: valdept.southen.galle@gmail.com 

CENTRAL I REGIONAL OFFICE

Regional Valuer - Mr K K G U Bandara

District Valuer I - Mr P G I Wimalaweera 

District Valuer II  - Mr H A V S Indrajith

District Valuer III  - Mrs M M R Manike

# 79/2/1, Yatinuwara, Kandy, Sri Lanka

Hot: 081 222 2559 (RV), 081 222 2559 (DV) Gen: 081 222 2559, Fax: 081 222 2556,

email: valdept.central1@gmail.com 

CENTRAL II REGIONAL OFFICE

Regional Valuer - Mr Anuradha Senevirathne

District Valuer I - Mr U G N Somachandra

District Valuer II  - Mr R M Rathnayake

District Valuer III  - Mr W M S K Walisundara

# 16H, Dharmashoka Mawatha, Kandy, Sri Lanka

Hot: 081 221 1165 (RV), 081 221 1166 (DV) Gen: 081 221 1166, Fax: 081 221 1167,

email: valdept.central2@gmail.com 

SABARAGAMUWA REGIONAL OFFICE

Regional Valuer - Mr Mr K R N Jayawardene

District Valuer I - Mr R G R K Ranathunga

# 602/6, Colombo Road, New Town, Rathnapura, Sri Lanka

Hot: 045 222 6845 (RV), 045 222 6985 (DV) Gen: 045 222 6985, Fax: 045 222 6845,

email: valdept.sabaragamuwa@gmail.com 

NORTH WESTERN REGIONAL OFFICE

Regional Valuer - Mr G S Wijewardene

District Valuer I - Mrs H A H Kumari

District Valuer II - 

4th Floor, Seylan Bank Building, Colombo Road, Kurunegala, Sri Lanka

Hot: 037 222 5280 (RV), 037 222 4178 (DV) Gen / Fax: 037 222 4178,

email: valdept.north.west@gmail.com 

UVA REGIONAL OFFICE

Regional Valuer - Mr D M K S B Dissanayake

District Valuer I - Mr R H L C Dissanayake

District Valuer II - Mr E P P Jayarathne

Kachcheri Camplex, Badulla, Sri Lanka

Hot: 055 222 2486 (RV), 055 222 4153 (DV) Gen: 055 222 4153, Fax: 055 222 2486,

email: valdept.uva@gmail.com 

NORTH CENTRAL REGIONAL OFFICE

Regional Valuer - Mr D D S S Dampe

District Valuer I - Mr M M S Manathunge

District Valuer II - Mr L  N S Fernando

01st Floor, New Market Camplex, Anuradhapura, Sri Lanka

Hot: 025 223 4035 (RV), 025 223 4036 (DV) Gen / Fax: 025 223 4035,

email: valdept.north.central@gmail.com 

NORTHERN REGIONAL OFFICE

Regional Valuer - Mr S Jeganathan

District Valuer I - 

# 124/21, N H D A Secretarial, Kandy Road, Jaffna, Sri Lanka

Hot: 021 222 2077 (RV), 021 222 4957 (DV) Gen: 021 222 4957, Fax: 021 222 2077,

email: valdept.northern@hotmail.com 

EASTERN REGIONAL OFFICE

Regional Valuer - Mr A P G Chandrarathna

District Valuer I - Mr M L M Siddeq

# 30, Collete Road, Batticaloa, Sri Lanka

Hot: 065 222 3469 (RV), 065 222 3469 (DV) Gen: 065 222 3469, Fax: 065 222 3469,

email: valdept.eastern@gmail.com 

CHIEF VALUER
ADDITIONAL CHIEF VALUER
DEPUTY CHIEF VALUER I - Ms. W.C.E. Perera
DEPUTY CHIEF VALUER II - Ms. M.L.S. Tharanga
DEPUTY CHIEF VALUER III - Mr. Anuradha Senevirathne
DEPUTY CHIEF VALUER IV - Ms. A.V.S.T.K. Adhikaram
DEPUTY CHIEF VALUER V - Ms. A.C. Jayasingha
DEPUTY CHIEF VALUER VI - Mr. K.K.G.U. Bandara
DEPUTY CHIEF VALUER VII - Mr. D.D.S. Dampe
DEPUTY CHIEF VALUER VIII - Mr. L..J.D.K. Silva
Regional Valuer - Colombo Metro I
Regional Valuer - Colombo Metro II
Regional Valuer - Western Central I
Regional Valuer - Western Central II
Regional Valuer - Western North
Regional Valuer - Western South
Regional Valuer - Southern Matara
Regional Valuer - Southern Hambanthota
Regional Valuer - Southern Galle
Regional Valuer - Central I
Regional Valuer - Central II
Regional Valuer - Sabaragamuwa
Regional Valuer - North Western
Regional Valuer - UVA
Regional Valuer - Kegalle
Regional Valuer - North Central
Regional Valuer - Northern I
Regional Valuer - Northern II
Regional Valuer - Eastern
Director Administration
Administration Officer I
Administration Officer II
Chief Accountant
Chief Internal Auditor