முன்னாள் தலைமை மதிப்பீட்டாளர்கள்

Mr E G Eastman
1938 - 1942
Mr P H Wickramasinghe
1945 - 1966
Mr D P P Abegunawardena
1967 - 1971
Mr L O De Silva
1971 - 1974
Mr Shirley Fernando
1974 - 1980
Mr B L Ariyathilake
1980 - 1991
Mr S N Wijepala
19991 - 1996
Mr H R De Silva
1996 - 2006
Mr P W Senarathne
2006 - 2011
Mr A A M Fathihu
2011 - 2012
Mr P Santhisegaram
2012 - 2013
Mr R A R M Nimal Rajakaruna
2013 - 2014
Mr E Dayasena
2014 - 2016