පුහුණු වැඩසටහන 10.12.2019

තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවෙහි කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරීන් සඳහා වන පුහුණු වැඩසටහන 10.12.2019

පෙ.ව.8.30 – පෙ.ව.8.45    නිලධාරීන් ලියාපදිංචි කිරීම

පෙ.ව.8.45 – පෙ.ව.11.30 ලිපිගොනු කළමනාකරණය, රාජ්‍ය අංශයේ නවීකරණ හා සුහුරු              කාර්යාල නිර්මාණය සහ ගොනු කළමනාකරණයේ පිළිගත් ආයතනික ක්‍රමවේද                

පෙ.ව.11.30- පෙ.ව.11.45 තේ විවේකය

පෙ.ව.11.45– ප.ව.1.45     ආයතන සග්‍රහය හා කාර්ය 

ප.ව.1.45 – ප.ව. 2.15        දිවා ආහාර විවේකය

ප.ව. 2.15– ප.ව. 4.15       මුදල් රෙගුලාසි හා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය      ප.ව. 4.15     වැඩසටහන් නිමාව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *